ROD ELEKTROCHEM w Grudziądzu - Prawo w PZD
 

Strona startowa
Historia ogrodu
Ogłoszenia i komunikaty
Zarząd i komisje statutowe
Walne zebranie
Obowiązujące opłaty
Prawo w PZD
Kalendarz ogrodniczy
Porady
Galeria ogrodu
Linki
Różne
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Wieści lokalne
Radio internetowe

                pzd
0.4054093029954454
        Hymn Polskiego Związku Działkowców


Wytyczne w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD PZD w 2016 r.

 Checklist iconNiniejsze wytyczne wskazują zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w okresie obecnej  kadencji w Związku.

W SPRAWIE USTAWY. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają


                                           Ustawa

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD -http://pzd.pl/uploads/Ustawa%20dzia%C5%82kowa%20opublikowana%20w%20Dzienniku%20Ustaw.pdf

                                            Statuty i regulaminy

 


Uchwalony 23.10.2014 roku na Nadzwyczajnym XI Zjeździe PZD
 
Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 23 października br., uchwalili nowy Statut PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu.

 

 


Regulamin

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów  Regulamin ROD    plik .docx(pobierz)    plik .pdf (pobierz)

                           _____________________________________

Modernizacja i budowa altany

Prawo w ogrodzie

Zadania zarządu ROD w zakresie budowania i modernizacji altan

Od dnia 19 stycznia 2014r. altana zlokalizowana na działce w ROD może posiadać powierzchnię zabudowy do 35 m2 oraz wysokość do 5 m przy dachach stromych i do 4 metrów przy dachach płaskich.

Należy podkreślić, iż obecnie obowiązująca regulacja jest bardzo rygorystyczna. Ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy o ROD jednoznacznie wskazał, iż „na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.” tj. 35 m2.

Jeżeli więc, powierzchnia altany wynosi 40 m2, zachodzi wówczas konieczność jej zmniejszenia.
W przypadku braku możliwości zmniejszenia altany np. z względów konstrukcyjnych zachodzi konieczność jej wyburzenia.

Nie ma możliwości pozostawienia w świetle obowiązujących przepisów altany przekraczającej wymiary określone w art. 57 ustawy o ROD. Nie ma również w tym przypadku znaczenia, iż altana została wybudowana przez poprzedniego użytkownika działki rodzinnej
.
                                
                                       ____________________________________

 

 Przychody w ROD:

  • Uchwała nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11.12.2014 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 (BI 8/2014)

Zgodnie ze Statutem PZD składkę członkowską oraz jej podział ustala KRPZD
Walne Zebranie ROD nie poddaje pod głosowanie składki członkowskiej
Składkę członkowską płacą wszyscy członkowie PZD
Składka członkowska na 2015 rok ustalona w wysokości 6 zł/rok
W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2015 roku w wysokości 3 zł/rok
Podział składki członkowskiej w 2015 roku – 100 % dla ROD
Termin płatności składki 30 czerwca b.r.

  • Uchwała nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11.12.2014 w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji (BI 8/2014)

Uchwalając opłaty ogrodowe walne zebranie ROD uwzględnia koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ i KR PZD na rzecz ROD i działkowców
Walne Zebranie ROD ustalając opłatę ogrodową musi wziąć pod uwagę wysokość partycypacji
Opłatę ogrodową płacą wszyscy działkowcy z danego ogrodu
Wysokość opłaty ogrodowej stanowiącą partycypacje ustalona została w wysokości 0,07 zł za m2 powierzchni użytkowanej przez działkowców
Podział środków z partycypacji – 100 % dla OZ i KRPZD
65% jednostka terenowa OZ PZD
35% jednostka krajowa OZ PZD
(w tym 5% Fundusz Obrony)
Termin uiszczania opłaty przez działkowców ustala Walne Zebranie ROD, nie później niż do 30 czerwca b.r.
Termin płatności środków z partycypacji przez Zarządu ROD do OZ 15 lipca.

  • Uchwała nr 11/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11.12.2014 w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki (BI 8/2014)

 Ustanawia się następujący podział wpłaty z tytułu podwyższenia opłaty ogrodowej, uiszczanej przez działkowca w roku nabycia prawa do działki:
a) 20% Fundusz Oświatowy PZD rodzinnego ogrodu działkowego,
b) 60% Fundusz Oświatowy PZD Okręgowego Zarządu, w tym na pokrycie kosztów zaopatrzenia nowych działkowców w kolejnych 12 numerów miesięcznika „Działkowiec"
c) 20% wpłaty na Fundusz Oświatowy PZD Krajowej Rady PZD.
Zarząd ROD w terminie 1 miesiąca od uiszczenia przez nowego działkowca wpłaty zobowiązany jest przekazać do OZ PZD jej część przynależną wyższym jednostkom organizacyjnym PZD wraz z danymi osobowymi nowego działkowca. OZ dokonuje opłaty prenumeraty 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec" dostarczanego na adres domowy nowego działkowca.

                                   __________________________________

 

                                                      
                                             
R E G U
L A M I N

przeglądu działek ROD Elektrochem w Grudziądzu oraz konkursu -Najpiękniejsza działka

 

I.Przepisy ogólne

1. Przeglądu działek ogrodniczych (zwanych dalej działkami) dokonuje Komisja Przeglądu Działek (zwana dalej Komisją) powołana przez Zarząd ROD.

2. Komisja przeprowadza 2 przeglądy działek w roku.

3. Każdy z członków Komisji sporządza odrębny protokół z przeglądu działek.

4. Przeglądem objęte będą wszystkie działki, łącznie z działkami użytkowanymi przez członków Komisji.

5. Terminy przeglądu działek zostaną podane do wiadomości z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku złych warunków atmosferycznych, przegląd działek zostanie przełożony na następny dzień.

 

II. Przepisy szczegółowe

1. Działki będą oceniane pod kątem przestrzegania postanowieńpodstawowych przepisów Regulaminu ROD ( a w szczególności rozdziału -Zagospodarowanie działki) oraz walorów estetycznych i użytkowych.

2. Każdy członek Komisji może przyznać od 0 do 10 punktów za ocenę działki, którą wpisuje do protokołu. Ponadto:

a) w protokole wyszczególnia przyczyny obniżeniapunktacji z 10 do 5 punktów (dla działek ładnychi zadbanych) lub podwyższenia oceny z 0 do 4 punktów (dla działek zaniedbanych i brzydkich) z uwzględnieniem kryterium oceny działek (załącznik do regulaminu)

b) nie ocenia działki użytkowanej przez siebie

3. Końcową ocenę działek oblicza się jako średnią arytmetyczną poszczególnych ocen przyznanych przez członków Komisji we wszystkich przeglądach w danym roku, zaokrągloną do całości. Komisja sporządza protokół z przeglądów z wyliczoną punktacją końcową dla każdej działki, który zostanie podany do wiadomości Działkowcom.

III. Konkurs - Najpiękniejsza działka ogrodnicza

1. Najpiękniejszą Działką Roku zostaje ta działka , która uzyskała najwyższą średnią ocenę ze wszystkich przeglądów

2. W przypadku uzyskania tej samej oceny punktowej przez 2 lub więcej działek, Komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów wyłoni zwycięską działkę.

3. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, decyduje głos przewodniczącego Komisji.

4. Użytkownik (użytkownicy) - Najpiękniejszej Działki zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową ufundowaną przez Zarząd ROD, przydzieloną podczas obchodów - Dnia Działkowca.

5. Nagrodzona działka przez 3 następne lata nie bierze udziału w Konkursie.

 

IV. Przepisy końcowe

1. Protokoły Komisji będą archiwizowane.

2. Integralną częścią Regulaminu są Kryteria oceny działek ogrodniczych, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Praca członków Komisji jest pracą na rzecz Ogrodu.Przewodniczący Komisji sporządza wykaz godzin pracy przez poszczególnych członków, który przedstawia do zatwierdzenia na zebraniu Zarządu ROD.

 

                      KRYTERIA OCENY DZIAŁEK

Załącznik do Regulaminu przeglądu działek

1. Wykaz sytuacji na działce , za które powinno się odjąć po jednym punkcie z ogólnej oceny (maksymalnie 5 punktów):

a) altanka: brak, brzydka, zaniedbana, za wysoka (pow.5m)za duża (pow. 35 m² ), za duży zadaszony taras (pow.12m²),

b) brak: numeru działki, kompostownika,

c) drzewa i krzewy: zbyt wysokie, brak pielęgnacji, nasadzenia przy granicy z sąsiednią działką, brak nasadzeń, stare i schorowane nasadzenia,

d) samowolna zmiana granicy działki, za wysokie ogrodzenia lub żywopłoty na granicy działek (pow. 1 m ), zaniedbane ogrodzenie, zaniedbana furtka,

e) szklarnia, tunel: nieestetyczny wygląd, zbyt duża wysokość(pow. 3 m), za mała odległość od granicy działki (mniej niż 1 m),

f) pergole i trejaże: zbyt mała odległość od granicy sąsiedniej działki (mniej niż 1 m lub mniej niż 2 m przy wysokości powyżej 2 m ) , nieestetyczny wygląd, zaniedbane ,

g) brak urozmaicenia, monotonia upraw (np. sam trawnik, sad lub warzywnik), zaniedbane, nieestetyczne uprawy (np. duże zachwaszczenie), zniszczone chodniki, lub ich brak, zaniedbana alejka przed frontem działki,

2. Wykaz sytuacji na działce zaniedbanej, za które można dodać po jednym punkcie do ogólnej oceny (max. 4 punkty):

a) budowa nowej lub remont starej altanki, szklarni lub tunelu,

b) budowa, wymiana lub konserwacja ogrodzenia zewnętrznego,

c) budowa oczka wodnego, basenu, kompostownia, chodników lub innej architektury ogrodowej (murki, pergole, trejaże itp.)

d) intensywna uprawa (np. warzywnik, nowe nasadzenia drzew i krzewów owocowych, zadbany trawnik itp.)

e) karczowanie starych nasadzeń, młode nasadzenia,

f) urokliwe zakątki w naturalnej scenerii.

                                ________________________________

                             Uchwała Nr 9/2008 r.

Walnego Zebrania Sprawozdawczego    z dnia 29.04.2008 r. w sprawie zasad korzystania na terenie ogrodu z samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Elektrochem w Grudziądzu ustala i wprowadza z dniem 29 kwietnia 2008 r. instrukcję korzystania na terenie Ogrodu z samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych.

1. Instrukcja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                      Załącznik do Uchwały Nr 9/2008 r.                                                                                                                  z dnia 29.04.2008 r.

INSTRUKCJA

korzystania na terenie Ogrodu z samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych

 1. Użytkownik działki w ROD Elektrochem lub zaproszony przez niego gość może wjechać na teren Ogrodu swoim samochodem osobowym. Użytkownik działki może również korzystać z usług transportowych świadczonych przez innych, zachowując zasady przewidziane w niniejszej uchwale.

 2. W celu dojazdu do swojej działki, kierowca jest zobowiązany do jazdy, zachowując szczególną ostrożność oraz nie przekraczając prędkości 10 km/h.

 3. Samochód musi być zaparkowany na własnej działce, w miejscu nie przeszkadzającym przejazdu innym pojazdom lub na parkingu obok barakowozu.

 4. Zabrania się parkowania samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych na alejkach. Dopuszcza się parkowanie ich, jedynie na czas rozładunku lub załadunku.

 5. Zaproszeni przez działkowicza goście, swoje samochody mogą pozostawić wyłącznie na parkingu, lub na terenie działki użytkownika, którego są gośćmi.

 6. Kierowca jest zobowiązany do zamknięcia bramy wjazdowej do Ogrodu, podczas każdorazowego wjazdu lub wyjazdu.

 7. Użytkownik działki korzystający z samochodu osobowego, innego pojazdu mechanicznego oraz usług transportowych odpowiedzialny jest za wyrządzone szkody powstałe na skutek korzystania z nich na terenie Ogrodu.

 8. Za szkody związane z samochodami (kradzież samochodu, jego części, uszkodzenia,itp.)Zarząd ROD Elektrochem  nie odpowiada.


Jesteś 18871 odwiedzający- dziękuję
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=